Regulamin | Sklep internetowy mabello

Regulamin platformy mabello.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne oraz definicje:

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin Serwisu”) określa zasady korzystania z platformy Mabello administrowanej przez Mark Me z siedzibą w Poznaniu.

Platforma Mabello stanowi własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Platformie, w całości lub w części. Nazwa Platformy, logo, zasady działania Platformy, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.

Korzystając z Platformy Użytkownicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu Serwisu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Serwisu przez Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania z Platformy.

W ramach Regulaminu Serwisu stosowane będą następujące terminy:

a. Administrator oznacza firmę Mark Me z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Smolna 13b/172, 61-008 Poznań, NIP 782 242 86 96;

b. Kupujący – Użytkownik zawierający Umowę Sprzedaży z Partnerem lub Umowę Sprzedaży Karty z Administratorem;

c. Kanał Sprzedaży – wydzielony przez Administratora element Serwisu, w ramach którego prezentowane są Produkty; Kanałami Sprzedaży są w szczególności strony internetowe oraz aplikacja mobilna mabello.pl;

d. Konto – konto Użytkownika założone w ramach Platformy;

e. Usługa Konta – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na udzieleniu dostępu do Platformy;

f. Regulamin Serwisu – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Platformy;

g. Obsługa Zwrotów – usługa polegająca na umożliwieniu Kupującemu realizacji obciążającego go obowiązku zwrócenia Produktu Zwracanego Partnerowi, szczegółowe zasady obsługi zwrotów opisane są w Załączniku nr 4 do Regulaminu Serwisu – Obsługa Zwrotów;

h. Produkt Zwracany – każdy Produkt, który Kupujący zobowiązany jest zwrócić Partnerowi; w szczególności z powodu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

i. Platforma – platforma Mabello dostępna pod adresem www.mabello.pl, za pomocą której Administrator będzie świadczył Usługi;

j. Produkt – towar przeznaczony do sprzedaży za pomocą Serwisu umieszczony na Platformie;

k. Partner – zewnętrzny sprzedawca wymieniony na Platformie będący przedsiębiorcą w myśl Kodeksu cywilnego, którego Produkty mogą być nabywane przez Użytkowników na podstawie Umowy Sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Serwisu;

l. Usługa – usługa lub usługi świadczone na Platformie przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu;

m. Umowa Obsługi Użytkownika – umowa zawierana zgodnie z Regulaminem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu;

n. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Kupującym a Partnerem, na podstawie której Partner dokonuje sprzedaży Produktu na rzecz Kupującego, zgodna z treścią Załącznika nr 1 do Regulaminu Serwisu – Umowa Sprzedaży;

o. Umowa Sprzedaży Karty – umowa sprzedaży Karty Upominkowej zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, na podstawie której Administrator dokonuje sprzedaży Karty Upominkowej na rzecz Kupującego;

p. Cena Całkowita – całkowita cena Produktu brutto (tj. zawierającą należny podatek VAT), podana w Kanale Sprzedaży;

q. Koszty Dostawy – koszty przesłania Kupującemu Produktu zgodnie z wybranym w Umowie Sprzedaży sposobem dostawy;

r. Karta Upominkowa – bon na okaziciela obejmujący kombinację cyfr, liter lub innych znaków, o wskazanym w jego treści nominale, z określoną datą ważności, który może być wykorzystany w celu zapłacenia całości lub części Ceny Całkowitej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Kart Upominkowych i Kodów Rabatowych;

s. Kod Rabatowy – kombinacja cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu w Serwisie powoduje udzielenie Kupującemu rabatu na zasadach określonych w Regulaminie Kart Upominkowych i Kodów Rabatowych;

t. Usługa Newslettera – bezpłatne przekazywanie Użytkownikom Newslettera.

u. Newsletter – biuletyn wydawany i przesyłany przez Administratora Użytkownikom w formie elektronicznej, zawierający informacje dotyczące m.in. ofert oraz promocji dostępnych na Platformie;

v. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy lub z Usług oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin Serwisu;

w. Serwis – portal internetowy Administratora składający się między innymi ze strony internetowej www.mabello.pl, na który mogą się składać także inne Kanały Sprzedaży, w ramach którego Użytkownicy mogą zakładać Konta Użytkowników, zapoznawać się z Produktami oraz zawierać Umowy Sprzedaży z Partnerem;

x. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

y. Zamówienie – składane przez Użytkownika, w sposób przewidziany w Załączniku nr 1 do Regulaminu Serwisu, oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Sprzedaży Karty.

§ 2. Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Usług, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

a. połączenie z siecią Internet,

b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

d. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

2. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3. Administrator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciwko niechcianemu oprogramowaniu.

4. Administrator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdujących się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Administrator zaleca stosowanie przez Użytkowników z programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. W ramach Usług świadczonych na Platformie, Administrator udziela Użytkownikom dostępu do Platformy i zobowiązuje się do jej utrzymania bez zbędnych przerw lub przestojów.

2. Na Platformie świadczona jest Usługa pośrednictwa sprzedaży Produktów pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem. Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży.

3. Na Platformie świadczona jest Usługa Konta, która pozwala Użytkownikowi na zarejestrowanie się i dokonanie zakupu Produktów od Partnera.

4. Na Platformie świadczone są również inne Usługi, których zakres i rodzaj podany jest na Platformie, w tym organizowanie dostawy produktów i zapewnianie obsługi klienta bez dodatkowych opłat.

§ 4. Rejestracja

1. W celu uzyskania pełnych możliwości Usługi Konta i osiągnięcia statusu Użytkownika, osoba fizyczna powinna (pod rygorem niemożności udostępnienia Konta):

a.założyć Konto poprzez podanie następujących prawidłowych i kompletnych danych w formularzu rejestracyjnym:

 i. imię,

ii. nazwisko,

iii. adres zamieszkania,

iv. adres e-mail,

v. numer telefonu, o ile użytkownik go podaje,

vii. adres dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania).

b.zaakceptować Regulamin Serwisu oraz Politykę Prywatności,

c. udzielić innych zgód jeżeli są one wymagane.

2.Osoby niepełnoletnie mogą założyć Konto tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Użytkownik nie przedstawi takiego dokumentu, Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do chwili przedstawienia dokumentu.

3.Niezwłocznie po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Administrator poinformuje Użytkownika o rejestracji Konta oraz prześle login i hasło do zalogowania się do Konta na podany w formularzu adres e-mail Użytkownika. W momencie poprawnego uruchomienia przesłanego linku aktywacyjnego zawarta zostaje umowa świadczenia Usługi Konta, a Administrator rozpoczyna świadczenie Usługi Konta.

4.Administrator może odmówić rejestracji Konta i nadania statusu Użytkownika, w przypadku, gdy podane w czasie zakładania Konta dane są niekompletne, nieprawdziwe lub też potencjalny Użytkownik nie był uprawniony do ich podania.

5.W przypadku powzięcia wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych, Administrator może uzależnić rejestrację Konta od przedstawienia przez potencjalnego Użytkownika dokumentów ich potwierdzających.

6.Dostęp do Platformy lub korzystanie z niej mogą być zabronione konkurentom Administratora oraz osobom, którym wcześniej zabroniono dostępu do Konta lub Platformy.

 

§ 5. Zamówienie Produktu

1.Złożenie Zamówienia Produktu odbywa się za pomocą wirtualnego koszyka dostępnego na stronie internetowej Platformy. Po dodaniu towaru do koszyka, Użytkownik uzupełnia formularz Zamówienia o następujące dane Użytkownika:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres zamieszkania,

d) adres e-mail,

e) numer telefonu,

g) adres dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania),

h) zamówione Produkty i ich ilość,

i) wybrany sposób dostawy.

2. Zamówienie wybranych Produktów odbywa się przez kliknięcie na przycisk zamówienia. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

3. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia przesłaną przez Administratora w imieniu Partnera. Nie jest ono równoznaczne z akceptacją Zamówienia przez Partnera.

4. Wszystkie Zamówienia muszą być zaakceptowane przez Partnera, który potwierdza akceptację Zamówienia poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji (potwierdzenie Zamówienia). Wysłanie potwierdzenia Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.

5. W przypadku braku dostępności Produktów, Użytkownik proszony jest o ponowną akceptację Produktów dostępnych.

6. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Produkty, które są oferowane na różnych podstronach, pochodzących od różnych Partnerów. W tym wypadku Użytkownik może otrzymać kilka wiadomości e-mail o otrzymaniu Zamówienia, jak i kilka wiadomości potwierdzających Zamówienia.

7.Ceny i dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładne informacje, opisy i ceny wyświetlane na stronie internetowej. Pamiętaj, że otrzymujemy te informacje od naszych Partnerów i że mogą zaistnieć sytuacje, w których doświadczymy błędów.

Jeśli odkryjemy błędy cenowe w zamówionym Produkcie, z pewnością poinformujemy Cię o tym jak najszybciej i zareagujemy na to w imieniu jednego z naszych Partnerów. Będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia, skorygowanie ceny lub anulowanie Zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą, Twoje Zamówienie zostanie anulowane. Jeśli zdecydujesz się anulować Zamówienie za które już zapłaciłeś, natychmiast zrealizujemy Twój zwrot.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży z Partnerem może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu przez Kupującego odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Użytkownik musi poinformować Partnera o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

2. Użytkownik będący konsumentem może wykonać prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o których mowa w niniejszym paragrafie zwracając się mailowo na kontakt@mabello.pl. Po otrzymaniu kompletnych informacji Administrator przekaże je do Partnera, który jest zobowiązany do przesłania Użytkownikowi będącemu konsumentem wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie przez Partnera oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia Produktu przez Użytkownika będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Użytkownika będącego konsumentem umowę uważa się za niezawartą.

5. Partner ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności z pominięciem kosztów poniesionych przez Kupującego wynikających z odesłania paczki do Partnera.

6. Jeżeli w związku odstąpieniem przez Kupującego od Umowy Sprzedaży Administrator jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu jakichkolwiek kwot, a Kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów Obsługi Zwrotów w związku ze skorzystaniem z niej, zapłata kosztu Obsługi Zwrotów, o której mowa w punkcie może nastąpić przez potrącenie wierzytelności Administratora o zapłatę kosztu Obsługi Zwrotów z wierzytelnością Kupującego o zwrot Ceny Całkowitej i Kosztów Dostawy; po dokonaniu takiego potrącenia Kupujący otrzyma zwrot kwoty równej Cenie Całkowitej i Kosztów Dostawy pomniejszonej o koszt Obsługi Zwrotów.

8. Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy zwrócić Produkt Partnerowi. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity – Dz.U. 2020 r. poz. 287 ze zm.), w szczególności, gdy Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7. Dostawa

1. Aktualny koszt i sposób dostawy Produktu znajduje się na podstronie “dostawa” na Platformie i w podsumowaniu koszyka.

2. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane najpóźniej z datą podaną w potwierdzeniu Zamówienia, a jeżeli data dostawy nie została podana – w rozsądnym terminie od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia, wyłączając trudności wynikłe z siły wyższej.

3.Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone w osobnych przesyłkach.

 
§ 8. Cena

1. Sposób i termin płatności za Produkt znajduje się na podstronie “płatność” na Platformie.

2. Ceny Produktów zamieszczonych na Platformie zawierają podatek VAT.

 

 

§ 9. Odpowiedzialność

1. W najszerszym zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w związku z nieodpłatnością Usług Administratora odpowiedzialność Administratora za niemożność zawarcia lub wykonania Umowy Sprzedaży oraz za utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora lub jest szkodą na osobie.

2. Administrator nie jest stroną Umowy Sprzedaży, wobec czego nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży.

3. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu Serwisu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń i gwarancji Użytkownika. Jeżeli, w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym także Partnera), lub zostanie na niego nałożona jakakolwiek kara, Użytkownik będzie zobowiązany do jej zwrotu Administratorowi, co nie wyłącza prawa Administratora do żądania odszkodowania w pozostałym zakresie.

4. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się każde działanie, zdarzenie, niezdarzenie, niedbalstwo lub wypadek, na który Administrator nie ma żadnego wpływu, mimo dochowania należytej staranności. Zaliczają się do tego przede wszystkim (nie jedynie) następujące zdarzenia:

a. strajki, wstrzymanie pracy i inne strajki pracowników;

b. krajowe zamieszki, rozruchy, inwazje, zagrożenia, ataki terrorystyczne; (wypowiedziana lub nie) wojna lub zagrożenie lub przygotowanie się do wojny;

c. pożar, eksplozje, burza, powodzie, trzęsienia ziemi, osunięcia się ziemi, epidemie i inne klęski żywiołowe;

d. niemożność korzystania z kolei, żeglugi, transportu lotniczego, drogowego lub innej formy transportu publicznego lub indywidualnego;

e. niemożność korzystania z publicznych lub indywidualnych sieci telekomunikacyjnych;

f. działania, decyzje, ustawy, zasady lub ograniczenia nałożone przez władzę publiczną; oraz

g. epidemie.

5.Termin na wywiązanie się z obowiązków przez Administratora zostaje przedłużony o czas trwania siły wyższej.

 

 

§ 10. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług lub sprzedażą Produktów, w tym z ich standardem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Administratora lub przez Partnera należy składać na adres mailowy: kontakt@mabello.pl. Reklamacje dotyczące Produktów rozpatrywane są przez Partnerów, a reklamacje dotyczące Usług przez Administratora.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację (niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji) oraz opis na czym polegały nieprawidłowości i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4.Niniejsza wersja Regulaminu Serwisu obowiązuje od dnia 16 lipca 2020 roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7.1 oraz 7.2 Regulaminu Serwisu w dotychczasowym brzmieniu.

 

 

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu Serwisu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Serwisu Użytkownicy zostaną powiadomieni również pocztą email, na wskazany adres e-mail z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Serwisu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu Serwisu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy świadczenia Usługi Konta. Dla Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu Serwisu, ważne będą postanowienia Regulaminu Serwisu w dotychczasowym brzmieniu.

2. Jeśli stosowane prawo nie zezwala na zastosowanie w całości lub w części postanowień, ograniczenia będą miały zastosowanie w stosunku do Użytkownika tylko w zakresie dozwolonym przez przepisy znajdujące zastosowanie.

3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU – UMOWA SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży – złożenie Zamówienia

1.1. Przez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” (lub innego równoważnego przycisku znajdującego się w Kanale Sprzedaży) Kupujący składa Partnerowi za pośrednictwem Administratora Zamówienie w odniesieniu do wybranych przez Kupującego Produktów, a w przypadku Kart Upominkowych Zamówienie składa Administratorowi.

1.2. Otrzymany przez Kupującego e-mail potwierdzający złożenie przez niego Zamówienia stanowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Partnera lub w przypadku Kart Upominkowych przez Administratora; nie stanowi on natomiast potwierdzenia przyjęcia (akceptacji) Zamówienia.

1.3. Zamówienie jest uważane za przyjęte (zaakceptowane) z chwilą otrzymania przez Kupującego przesłanego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia Zamówienia od Partnera, z tą też chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Produktu.

1.4. Kupujący może anulować Zamówienie do czasu jego przyjęcia (akceptacji). Anulowane Zamówienie jest uważane za niezłożone i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Po przyjęciu (zaakceptowaniu) Zamówienia Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Aby anulować Zamówienie Kupujący powinien wysłać wiadomość e-mail z takim żądaniem oraz numer Zamówienia, które chciałby anulować, na adres:

kontakt@mabello.pl

1.6. Jeżeli zaliczka nie została wpłacona w terminie 48 godzin od chwili złożenia Zamówienia, jest ono uważane za anulowane (a jeżeli Partner je przyjął (zaakceptował) – Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu); Kupujący może jednak, wedle własnego uznania, złożyć kolejne Zamówienie.

1.7. W każdym wypadku zgodnego z prawem anulowania Zamówienia oraz rozwiązania Umowy Sprzedaży Partner zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Kupującemu wszelkich wpłaconych przez niego kwot.

2. Strony Umowy Sprzedaży

Stronami Umowy Sprzedaży są Partner i Kupujący. Partner jest sprzedawcą w rozumieniu art. 535 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Przedmiot Umowy Sprzedaży

Na podstawie Umowy Sprzedaży Partner zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności Produktu oraz do dostarczenia go Kupującemu zgodnie z Umową Sprzedaży, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Partnerowi Ceny Całkowitej i Kosztów Dostawy zgodnie z Umową Sprzedaży oraz do odebrania Produktu.

4. Oświadczenia i obowiązki Partnera

4.1. Partner oświadcza, że:

4.1.1. na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży składają się czynności wymienione w Regulaminie Serwisu;

4.1.2. potwierdzenie złożenia Zamówienia przesłane Kupującemu przez Administratora w imieniu Partnera stanowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia, co sprawia, że z chwilą jego otrzymania Kupujący jest związany treścią Zamówienia (co pozostaje bez wpływu na możliwość anulowania Zamówienia), przy czym Umowa Sprzedaży jest zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika akceptacji Zamówienia;

4.1.3. treść Umowy Sprzedaży jest przez Administratora utrwalana w systemie komputerowym, za pomocą którego prowadzony jest Serwis;

4.1.4. Kupujący ma dostęp do treści Umowy Sprzedaży w ramach Serwisu – zawierając ją Kupujący powinien pobrać i utrwalić we własnym zakresie plik .pdf z treścią Regulaminu Serwisu udostępniany przez Administratora;

4.1.5. jeżeli Kupujący stwierdzi, że przy zawarciu Umowy Sprzedaży podał nieprawdziwe lub błędne dane, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Administratora; w takim wypadku Administrator w porozumieniu z Partnerem dokona ich korekty, chyba że stwierdzi, iż zachodzą wymagające wyjaśnienia wątpliwości (w takim wypadku korekta danych zostanie dokonana po ich wyjaśnieniu);

4.1.6. Umowa Sprzedaży może być zawarta w języku, w którym sporządzony został Regulamin Serwisu akceptowany przez Kupującego, o ile Administrator udostępnia w tym języku informacje dotyczące Produktu, którego Umowa Sprzedaży dotyczy, w ramach Usługi.

5. Zapłata ceny i kosztów

5.1. Kupujący zapłaci Cenę Całkowitą oraz Koszty Dostawy w wysokości wskazanej w Kanale Sprzedaży, za pośrednictwem którego dokonuje on zakupu Produktu. Przed złożeniem Zamówienia Kupującemu zostanie wyświetlona suma Ceny Całkowitej oraz Kosztów Dostawy.

5.2. Kupujący płaci Cenę Całkowitą i Koszty Dostawy jako zaliczkę (przed przyjęciem Zamówienia przez Partnera)..

5.3. Do zaliczki, o której mowa w pkt 5.2 nie mają zastosowania przepisy o zadatku. Jeżeli do zawarcia Umowy Sprzedaży nie dojdzie, zaliczka podlega zwrotowi na rzecz Kupującego w pełnej wysokości.

5.4. Zapłata Ceny Całkowitej oraz Kosztów Dostawy zostaje dokonana za pomocą dostępnych w ramach Serwisu metod płatności i może być dokonana za pośrednictwem Administratora. Niektóre metody płatności mogą przewidywać dokonywanie płatności za pośrednictwem podmiotów innych niż strony Umowy Sprzedaży lub banki prowadzące ich rachunki bankowe. W celu dokonania płatności w taki sposób konieczne może okazać się zawarcie przez Kupującego odpowiedniej umowy z dostawcą takiej usługi płatniczej.

5.5. Zapłata zostaje dokonana na rachunek bankowy Administratora (który może być także rachunkiem bankowym podmiotu świadczącego dla Administratora usługi pośrednictwa finansowego) podany w ramach Usługi; zobowiązanie Kupującego do zapłaty na rzecz Partnera Ceny Całkowitej oraz Kosztów Dostawy jest wykonane z chwilą zaksięgowania wpłaty na tym rachunku.

5.6. W zakresie, w jakim pozwalają na to mające zastosowanie przepisy prawa, Partner będzie wystawiał i przesyłał Kupującemu dokumenty księgowe (takie jak paragony i faktury) w formie elektronicznej (na adres e-mail Kupującego), o ile ich wystawienie jest obowiązkowe. Ilekroć mające zastosowanie przepisy prawa wymagają w tym celu zgody Kupującego, Kupujący wyraża zgodę na taką formę wystawiania i przesyłania dokumentów księgowych. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na otrzymywanie dokumentów księgowych w formie elektronicznej, powinien złożyć Partnerowi za pośrednictwem Administratora oświadczenie w tym przedmiocie.

6. Dodatkowe informacje dotyczące płatności kartą

6.1. Niektóre lub wszystkie płatności dokonywane przez Kupującego w związku z Umową Sprzedaży mogą być wykonywane za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych (zwanych dalej „Kartami”).

6.2. Jeżeli Usługa umożliwia płatność Kartą, Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, przy czym należy mieć na uwadze, że dodatkowe zasady dokonywania płatności za pomocą Kart mogą być ustalane przez ich wystawców, a w szczególności, że w związku z płatnością za pomocą Karty, ich wystawcy mogą pobierać różnego rodzaju dodatkowe opłaty, na których istnienie i wysokość Administrator lub Partner nie ma wpływu ani nie ma o nich wiedzy.

6.3. Jeżeli Kupujący dokonujący płatności za pomocą Karty ma możliwość skorzystania z usługi chargeback lub innej podobnej usługi, w wyniku której agent rozliczeniowy obsługujący płatności Kartą zobowiązany zostaje do zwrotu Kupującemu zapłaconej przez niego kwoty, wówczas z mocy wiążącej Administratora lub Partnera z agentem rozliczeniowym umowy Administrator lub Partner może zostać zobowiązany do zwrotu tej kwoty agentowi rozliczeniowemu. W takim wypadku płatność jest uważana za niedokonaną na rzecz Partnera, a zobowiązanie do zapłaty Ceny Całkowitej i Kosztów za niewykonane. Istnienie tego zobowiązania oraz jego cechy (w tym w szczególności wysokość) będą ustalane w zależności od przyczyn, z których Kupujący skorzystał z usługi chargeback lub innej podobnej usługi (przykładowo jeżeli Kupujący skorzystał z usługi chargeback z tego powodu, że skorzystał z przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wówczas jest ona uważana za niezawartą, a wynikające z niej zobowiązania za nieistniejące – Strony są zobowiązane jedynie do zwrotu tego co sobie wzajemnie świadczyły; w takim wypadku Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty; jeżeli natomiast Kupujący korzysta z usługi chargeback bezpodstawnie, tj. w szczególności nie odstąpił od umowy ani nie przysługuje mu roszczenie o obniżenie ceny, wówczas pozostaje zobowiązany do zapłaty wszelkich kwot należnych zgodnie z Regulaminem Serwisu).

7. Prawo odstąpienia

7.1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

7.2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W wypadku gdy w ramach jednej Umowy Sprzedaży Kupujący nabywa więcej niż jeden Produkt, a Produkty są dostarczane osobno, termin ten rozpoczyna bieg od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z Produktów.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kupujący musi poinformować Partnera (za pośrednictwem Administratora w Serwisie) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mabello.pl. Kupujący może także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowiącego załącznik do Regulaminu Serwisu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, by Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Partner (za pośrednictwem Administratora i Serwisu) zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przy zawarciu Umowy Sprzedaży) nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Partner został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przy czym Partner może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Partnerowi dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych dwóch zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeżeli jednak Kupujący odstąpił od Umowy Sprzedaży dotyczącej więcej niż jednego Produktu, tylko w części (tj. nie odstąpił od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do wszystkich Produktów nią objętych), zamiast zwrotu kosztów dostarczenia wszystkich Produktów otrzyma on różnicę pomiędzy poniesionymi przez niego kosztami dostarczenia wszystkich Produktów objętych Umową Sprzedaży, a kosztem dostarczenia, który poniósłby, gdyby Umowa Sprzedaży obejmowała wyłącznie Produkty, co do których nie odstąpił od Umowy Sprzedaży.

7.6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku Kupujący nie ponosi jakichkolwiek opłat w związku z tym zwrotem.

7.7. Partner ani Administrator w żadnym wypadku nie będzie odbierał Produktu bezpośrednio od Kupującego. Produkt powinien zostać odesłany lub przekazany na adres Partnera niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący poinformował Partnera o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych.

7.8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę podaną w ramach Konta Użytkownika przy zawieraniu Umowy Sprzedaży.

7.9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy:

7.10.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.10.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Partner nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.10.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.10.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.10.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.10.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.10.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Partner nie ma kontroli;

7.10.8. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Partner do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Partner świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.10.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.10.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.10.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.10.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7.10.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.11. Kupujący, który odstąpił od Umowy Sprzedaży może, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, skorzystać z obsługi zwrotu (o ile taka usługa jest przez Partnera lub Administratora świadczona).

7.12. Jeżeli Kupujący odstępuje od Umowy Sprzedaży Karty, postanowienia niniejszego punktu 7 należy stosować odpowiednio, przy czym prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do Karty Upominkowej, która została już wykorzystana, chyba że (w trakcie biegu terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Karty) osoba zawierająca Umowę Sprzedaży i posługująca się przy jej wykonaniu Kartą Upominkową również odstąpiła od Umowy Sprzedaży, wskutek czego Karta Upominkowa została jej zwrócona oraz z zastrzeżeniem, że stroną Umowy Sprzedaży Karty i tym samym sprzedającym jest Administrator a nie Partner (oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Karty musi być złożone Administratorowi).

8. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

8.1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące wykonania Umowy Sprzedaży (w tym w szczególności dotyczące wad rzeczy) za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Administratora podany w ramach Serwisu. Reklamacje są rozpatrywane przez Partnera.

8.2. Jeżeli Kupujący chce skorzystać z przysługującego mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień (takiego jak żądanie usunięcia wad, wymiany rzeczy na nową, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w związku ze stwierdzoną wadą), powinien zaznaczyć to w treści wiadomości, o której mowa w pkt 8.1 powyżej. Jednakże brak takiego wskazania nie wyłącza możliwości skorzystania z tych uprawnień później, o ile zachowane są przewidziane prawem terminy i przesłanki do ich wykonania.

8.3. Partner odpowiada za wady rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego. Strony Umowy Sprzedaży nie rozszerzają w tym zakresie uprawnień Kupującego.

8.4. Partner odniesie się do reklamacji tak szybko, jak to możliwe, dokładając przy tym starań, aby odniesienie się nie nastąpiło później niż w terminie 10 dni od daty jej otrzymania.

8.5. Strony Umowy Sprzedaży mogą także, wedle własnego uznania, korzystać z internetowej platformy pozasądowego rozwiązywania sporów znajdującej się pod adresem

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/ 

na zasadach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa (w tym w szczególności rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Adres e-mail Administratora na potrzeby skorzystania z tego sposobu rozwiązywania sporów podany jest w ramach Serwisu.

9. Odpowiednie stosowanie

W zakresie nieuregulowanym w Umowie Sprzedaży, należy do niej stosować Regulamin Serwisu oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Jeżeli Kupujący posługuje się Kartą Upominkową lub Kodem Rabatowym, wówczas należy również stosować Regulamin Kart Upominkowych i Kodów Rabatowych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SERWISU – REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, chyba, że niniejszy regulamin wprost stanowi inaczej.

1.2. Użytkownik może nabyć od Administratora Kartę Upominkową, zawierając w tym celu Umowę Sprzedaży Karty, o ile taka możliwość została przewidziana w Kanale Sprzedaży, z którego korzysta.

1.3. Karty Upominkowe i Kody Rabatowe mogą być ponadto przekazywane Kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach.

2.KORZYSTANIE Z KART UPOMINKOWYCH

2.1. Każda Karta Upominkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej, termin ważności oraz ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiających skorzystanie z Karty Upominkowej przy zawarciu Umowy Sprzedaży Karty.

2.2. Ilekroć w Umowie Sprzedaży przewidziano obowiązek Kupującego polegający na zapłacie Ceny Całkowitej Kosztów Dostawy, Kupujący może wykonać ten obowiązek w części odpowiadającej wartości nominalnej Karty Upominkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie Upominkowej w przeznaczonym do tego miejscu w ramach Serwisu.

2.2.1.Uiszczenie Ceny Całkowitej za pomocą Karty Upominkowej w sposób określony w punkcie 2.2 zwalnia Kupującego ze zobowiązania wobec Partnera do zapłaty Ceny Całkowitej i Kosztów Dostawy w takiej części, w jakiej uiszczone zostały one Kartą Upominkową.

2.3. Karta Upominkowa może być wykorzystana przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jej opisie terminu ważności.

2.4. Karta Upominkowa może być wykorzystywana wielokrotnie aż do wyczerpania kwoty, na którą została wystawiona.

2.5. Karta Upominkowa nie podlega wymianie na gotówkę.

2.6. Ilekroć dojdzie do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w ramach której płatność za Produkt została dokonana przy wykorzystaniu Karty Upominkowej, Kupującemu przysługuje zwrot Karty Upominkowej o wartości nominalnej odpowiadającej Cenie Całkowitej uiszczonej przez niego za pomocą Karty Upominkowej lub o wartości nominalnej Karty Upominkowej, jeżeli przewyższała ona Cenę Całkowitą. Okres ważności tak wydanej Karty Upominkowej nie może być krótszy niż okres pomiędzy wykorzystaniem Karty Upominkowej w celu zapłacenia należności wynikającej z Umowy Sprzedaży, od której odstąpiono a datą utraty ważności przez wykorzystaną Kartę Upominkową.

3.KODY RABATOWE

3.1. Kod Rabatowy uprawnia Kupującego do otrzymania rabatu, przy czym rabat ten może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych Produktów, a jego udzielenie może być bezwarunkowe lub uzależnione od spełnienia określonych warunków; rodzaj rabatu będzie określony w otrzymanym przez Kupującego opisie Kodu Rabatowego.

3.2. Kod Rabatowy stanowi ciąg znaków alfanumerycznych, których wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu Serwisu umożliwia Użytkownikowi uzyskanie rabatu. Wraz z Kodem Rabatowym Użytkownik otrzyma informacje o jego wartości (nominalnej lub procentowej), o terminie ważności oraz warunkach, jakie muszą zostać spełnione, aby ten Kod Rabatowy mógł być wykorzystany (takie jak na przykład minimalna Cena Całkowita), o ile takie warunki mają zastosowanie, a także wskazanie, czy Kod Rabatowy dotyczy wszystkich czy tylko niektórych Produktów.

3.3. Kod Rabatowy może być wykorzystany przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jego opisie terminu ważności.

3.4. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.

3.5. Kod Rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz, chyba że z treści wiadomości przesłanej wraz z Kodem Rabatowym wynika, iż można skorzystać z niego więcej niż jeden raz. W jednym Zamówieniu można wykorzystać tylko jeden Kod Rabatowy. Kodu Rabatowego nie można użyć jednocześnie z Kartą Podarunkową.

3.6. Skorzystanie z Kodu Rabatowego polega na wpisaniu go przez Kupującego w odpowiednim miejscu w Serwisie przy składaniu Zamówienia.

3.7. Kod Rabatowy może mieć wartość procentową lub kwotową. Skorzystanie z Kodu Rabatowego o wartości procentowej prowadzi do obniżenia Ceny Całkowitej o odsetek odpowiadający tej wartości, a skorzystanie z Kodu Rabatowego o wartości kwotowej prowadzi do obniżenia Ceny Całkowitej o kwotę odpowiadającą jego wartości.

3.8. Jeżeli Kod Rabatowy ma wartość kwotową, skorzystanie z niego w celu zakupu Produktu o cenie niższej niż ta wartość nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu różnicy lub otrzymania kolejnego Kodu Rabatowego.

3.9. Jeżeli Kupujący wykonuje w części prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przy zawarciu której skorzystał z Kodu Rabatowego przewidującego szczególne warunki uzyskania rabatu (takie jak np. minimalna Cena Całkowita Produktów objętych Umową Sprzedaży), a wskutek skorzystania przez Kupującego z częściowego prawa odstąpienia warunki te nie są dalej spełnione, rabat nie będzie miał zastosowania, a Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonego rabatu, z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU SERWISU -FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat:……………………………………………………………………………………………………………

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) :……………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):……………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta (-ów):……………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta (-ów)……………………………………………………………………………………………………………

Data: ……………………………………………………………………………………………………………(*) Niepotrzebne skreślić.